خدمات

طراحی مدل کسب وکار

موفقیت یک طرح اقتصادی یا ایده به مدل کسب وکار شما و ارزش پیشنهادی وبازاریابی و بازار سازی خوب وابسته است.

که ما در مسیر تولید اختراع در این موضوع هم مشاور و راهنمای شما هستیم تا با داشتن یک تیم خوب و استراتژی مطلوب بتوانید کمترین

ریسک را در راه خود داشته باشید.

به تجربه نشان داده شده است که ایده خوب با یک استراتژی عالی بدون یک تیم آماده غیر ممکن است. مشاوره در زمینه کوچینگ تیم و سازمان بخشی به گروه

یکی دیگر از خدمات ایده پردازان خلاق به مخترعین عزیز است در این راه از متد ادیزس استفاده خواهد شد تا به مسیر رشد و تکامل گروه شما منجر شود.