خدمات

ارتقا محصول با TRIZ

ما به‌وسیله ابزارهای تکامل ایده TRIZ ابتکارات را کامل‌تر می‌نماییم تا محصول بهتری به بازار ارائه شوند. و تکامل یک محصول می‌تواند به حفظ بازار ما و حذف رقبا کمک شایانی نماید.

ما با ترسیم نمودار عمر بهینه محصولات و تشخیص با الگوریتم های خاص زمان و توان ورود به محصول جدید را ترسیم می کنیم

تولد

طفولیت

رشد سریع

بلوغ

تکامل

بروکراسی

مرگ