خدمات

جر ثقیل های زنجیری

جرثقیل زنجیری

جرثقیل زنجیری طرح کیتو ژاپن

گروه ایده پردازان خلاق با تولید جرثقیل های زنجیری از وزن ۵۰۰ کیلوگرم ، ۱تن ، ۲ تن، ۳تن ،۵تن

وتولید راهبرهای آنها این محصولات را برای فروش عرضه کرده است.

تولید انواع قطعات جرثقیل های برقی مارک های ژاپنی و آلمانی و بلغاری

رفیعی۰۹۱۳۱۶۲۸۵۹