خدمات

مهندسی اختراع triz

تحقیقات فعلی نشان می‌دهد که نقطه اصلی در فرآیند طراحی در مرحله‌ای قرارگرفته که ایده‌های ابداعی به مرحله اجرا درمی‌آید. و اینکه بدون وجود چنین ایده‌هایی هیچ‌گونه پیشرفتی در آینده به‌منظور تولید محصولات جدید صورت نخواهد گرفت و این دلیل آن است که باید دانش خلاقیت شناسی TRIZ که دارای قابلیت بالا برای بهبود فرآیند توسعه و ایجاد محصول جدید است, بکار گرفته شود.

بهره گیری از منابع طبیعی

تکامل ایده ها

مسله های امروز ما ناشی از راه حل های گذشته است  زیرا به خوبی تحلیل نشده اند

نمونه سازی اختراع

ما با استفاده از تکنیک triz به تحلیل و بررسی اختراعات و مسله های موجود می پردازیم تا راهکاری خلاقانه ارائه کنیم

گروه ما می تواند در تمام حوزه های زیر به شما خدمات مناسب برای تولید یک محصول جدید را انجام دهد

مشکل یا ایده خود را شرح دهید

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید