آخرین دیدگاه‌ها

کاهنده مصرف آب

با استفاده از این سر دوشی ها در حمام می توانید تا ۶۰% د رمصرف آب و ۲۰% در مصرف گاز صرفه جویی نمایید.

این محصول اکنون ساخته شده است و در حال پذیرش نمایندگی پخش و فروش در استان های کشور هستیم.

Untitled