آخرین دیدگاه‌ها

کرم ضد سوختگی

با طراحی و بهبود اثرات این داروی گیاهی می توان دردها و سوختگی ها شدید اتفاق افتاده را بهبود کامل داد به نحوی که اثری از سوختگی و یا تاول بر روی موضع باقی نماند و همچنین سرعت بعهبود را به شدت کاهش می دهد

این محول اکنون در مرحله تست استفااده و انتقال دانش تولید است.

news_615384_sukhtegi