خدمات

کشف مسائل و حل آن‌ها

با استفاده از ابزارهای گوناگون به کشف و تحلیل مسئله‌ها موجود سیستم‌ها اقدام می‌نمایم. زیرا عدم درک صحیح از مشکلات موجود سیستم باعث ایجاد خطاهای بزرگ‌تر خواهند شد، و حل این مسئله‌ها می‌تواند به بهبود سیستم کمک نماید و برای مجموعه اختراعات یا محصولات جدیدی را به ارمغان آورد