خدمات

تولید پلاستیک های زیست تخریب پذیر

به روش TRIZ (مساله حل شده)